Предстоящ мач:

Ботев - Арда

Ботев - Арда

Съобщение до членовете на Сдружение ПФК Ботев

На 10.09.2017 г. от 10,00 часа в залата за пресконференции на футболен комплекс „Ботев 1912“, кв. „Коматево“, ще се проведе Редовното годишно Общо събрание на членовете на Сдружението.

1.  Отчет за дейността на Сдружението за 2016 година.

2. Приемане на Годишния финансов отчет и Отчета за дейността на сдружението за 2016 г.

3.  Освобождаване от отговорност на Председателя и членовете на Управителния съвет на сдружението.

4.  Вземане на решение Сдружението да участва в процедурата по увеличаване капитала на „ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ БОТЕВ” АД, ЕИК 201468114, което увеличаване ще се осъществи съобразно взетите решения на ИОСА на АД ПФК Ботев, при спазване разпоредбата на чл. 195 от ТЗ, чрез издаване на нови обикновени поименни акции с право на глас с номинал 10 лв./десет лева/, които да бъдат записани само от акционера СДРУЖЕНИЕ „ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ БОТЕВ”, ЕИК 000466336, седалище и адрес на управление: град Пловдив, бул. “Източен” № 10, представлявано от Председателя на Управителния съвет Апостол Лъчезаров Апостоловна цена,  равна на номиналната стойност на една акция, а именно – 10 лв./десет лева/ за един брой акция.

5.  Вземане на решение стойността на новоемитираните акции на „ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ БОТЕВ” АД, ЕИК 201468114 да бъде покрита изцяло от СДРУЖЕНИЕ „ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ БОТЕВ”, ЕИК 000466336, чрез внасяне на паричната им равностойност в двумесечен срок от публикуването на поканата в ТР.

6.  Вземане на решение за набиране на паричните средства, необходими за внасяне на паричната равностойност на новоемитираните акции на „ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ БОТЕВ” АД, ЕИК 201468114.

7.  Вземане на решение за разпореждане с имущество на сдружението – вземане от „ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ БОТЕВ” АД, ЕИК 201468114.

8.  Вземане на решение за разпореждане с имущество на сдружението – акции от капитала на „ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ БОТЕВ” АД, ЕИК 201468114.

9.  Разни.

Подобни статии

Подобни статии

Не пропускай нищо от любимия клуб

Благодарим ви, че се абонирахте!
There was an issue submitting the form!