Предстоящ мач:

Ботев - Арда

Ботев - Арда

Общо събрание на Сдружение ПФК Ботев

Управителният съвет на Сдружение ПФК Ботев, ЕИК 000466336 със седалище и адрес на управление град Пловдив, бул. „Източен” No10, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ, чл.9 от Устава на сдружението и свое решение, взето на заседание от 24.10.2020г., свиква редовно годишно Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 14.11.2020 г. от 10:00 часа в град Пловдив, ул.„Лев Толстой“ No 6, хотел „Империал Пловдив хотел и спа”, зала „Империал“, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на сдружението за 2019 година

2. Приемане на Годишния финансов отчет на сдружението за 2019 г. и отчета за дейността на сдружението за 2019 г.

3. Освобождаване от отговорност на Председателя и членовете на Управителния съвет на сдружението за дейността им през 2019 г.

4. Освобождаване на членовете на УС на сдружението

5. Определяне на броя на членовете на УС и избор на нови членове на УС

6. Промени в Устава на сдружението.

7. Избор на член/членове на сдружението, които да бъдат избрани за членове на Съвета на директорите на „ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ БОТЕВ” АД, ЕИК 201468114.

8. Вземане на решение за разпореждане с имущество на сдружението – акции от капитала на „ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ БОТЕВ” АД, ЕИК 201468114.

При липса на кворум за редовното провеждане на събранието, същото ще се проведе в същия ден, на същото място, при същия дневен ред от 11:00 часа, незави- симо от броя на присъстващите и представени на него членове на сдружението. Материалите за събранието ще бъдат на разположение на членовете на сдружени- ето в периода от 01.11.2020 г. до 14.11.2020 г. на адрес гр. Пловдив, ул. „Г. С. Раковски” No 28, ет. 3.

Подобни статии

Подобни статии

Не пропускай нищо от любимия клуб

Благодарим ви, че се абонирахте!
There was an issue submitting the form!